ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ

      

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು

ಬೆಲೆ

01

ದಾರಿ ದೀವಿಗೆ

ಉಚಿತ

02

ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡಿಗ-ಕರ್ನಾಟಕ

100

03

ಕನ್ನಡಪರ ಆಜ್ಞೆಗಳು-ಆದೇಶಗಳು

50

04

ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಂವಿಧಾನ

150

05

ನಾಡು-ನುಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2014

 

06

ಪಕ್ಷಿನೋಟ 6 ವರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 

07

ಗಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಜೋಯಿಡಾ ವರದಿ

30

08

ಕನ್ನಡ ಸ್ವಯಂ ಬೋಧನೆ

35

09

ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

150

10

ದೇಸಿಮಾತು

150

11

ಆಡಳಿತ ಪದಕೋಶ

30

12

ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

75

13

ನುಡಿ ಸೊಗಡು

200

14

ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ

100

15

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ದುಡಿದ ಮಹನೀಯರು

175

16

ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ನಿಘಂಟು (3 ಸಂಪುಟಗಳು)

1000

17

ನುಡಿ ನಡೆಯ ಹಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

 

18

ನಾಡು ನುಡಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ

ಉಚಿತ 

19

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗಾತಿ  

20

ದೆಹಲಿ ನಿಯೋಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2010 (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ)

 

21

ದೆಹಲಿ ನಿಯೋಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2011 (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ)

 

22

ದೆಹಲಿ ನಿಯೋಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2012(ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ)