ಹಣಕಾಸು

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ.550.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುಧಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

 • 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ.
 • 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ತಂಖ್ತೆಯ ವಿವರ.

 • 2008-09
 • 2009-10
 • 2010-11
 • 2011-12
 • 2012-13
 • 2013-14
 • 2014-15
 • 2015-16
 •