ಹಣಕಾಸು

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2016-17, 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ತಂಖ್ತೆಯ ವಿವರ.

 • 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರ.
 • 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರ.
 • 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವರ.
 • 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ತಂಖ್ತೆಯ ವಿವರ.

 • 2008-09
 • 2009-10
 • 2010-11
 • 2011-12
 • 2012-13
 • 2013-14
 • 2014-15
 • 2015-16
 •