ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಛೇರಿ:

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಪದನಾಮ
01 ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
02 ಡಾ. ಕೆ.ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
03 ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್. ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ
04 ಬಿ.ಎಸ್. ಮೋಹನ್ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಿ
05 ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕ
06 ಜಯಣ್ಣ ಬಿ.ಎಸ್. ದಲಾಯತ್
07 ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಎಸ್. ದಲಾಯತ್

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಛೇರಿ:

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಪದನಾಮ
01 ಡಾ. ಕೆ. ಮುರಳಿಧರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
01 ಫಣಿ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
02 ಹರೀಶ್ ಬಿ.ವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್
03 ರಾಜೇಶ ಯು.ಆರ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
04 ಸೌಮ್ಯ. ಎನ್. ಪ್ರ. ದ. ಸ.
05 ರಮೇಶ್. ಆರ್. ಪ್ರ. ದ. ಸ.
06 ಸತೀಶ .ಹೆಚ್ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ
07 ಹನುಮಂತರಾಜು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ
08 ಮಹದೇವ ದ್ವಿ. ದ. ಸ
09 ಕುಮಾರ್ ಕೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
10 ಪ್ರೀತಮ್ ಕೆ. ದಲಾಯತ್
11 ಅನಿತಾ ದಲಾಯತ್

ವಿ.ಸೂ:- ಕ್ರ. ಸಂ. 4 ರಿಂದ 11ರ ವರೆಗಿನ ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.